Back to Top

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä Liikenne ry on?

Liikenne ry on tamperelainen yleishyödyllinen yhdistys, joka on erikoistunut lasten liikenneopetusmateriaalin kehittämiseen ja kustantamiseen. Olemme ainoa taho Suomessa joka tässä laajuudessaan tuottaa lasten liikenneopetusmateriaalia ilman julkista rahoitusta.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomen liikenteessä kuoli keskimäärin neljä ja loukkaantui 275 lasta joka vuosi. Suurin osa menehtymiseen johtaneista liikenneonnettomuuksista sattui taajamien ulkopuolella, loukkaantumisista taas taajamien liikenteessä. Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään lähellä kotiaan. Näiden ikävien onnettomuuksien vuoksi koko alakoulun ajan kestävä liikennekasvatus on huomattavan tärkeää.

Hukkuminen on kolmanneksi suurin lasten ja nuorten tapaturmainen kuolinsyy vesiliikenteessä. Uima- ja vesipelastukseen liittyvät taidot luovat perustan lasten ja nuorten vesiturvallisuudelle. Taitoja on syytä lisätä yhteistyössä peruskoulun, kodin, harrastusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Suurin osa lasten liikenneonnettomuuksista ei tilastoida, sillä vain poliisin tietoon tulleet lasten liikenneonnettomuudet raportoidaan virallisissa tilastoissa. Useat sairaala- tai terveyskeskushoitoa vaativat liikenneonnettomuudet eivät siksi näy tilastoissa.

Liikenne ry:n tavoite

Tavoitteemme on järjestää kaikille Suomen ensimmäisille ja toisille luokille omat kansiosarjat liikenneopetuksesta maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä perusliikennemerkeistä. Lisäksi päämääränämme on saada kaikille kyseisten luokkien oppilaille omat opetuskansioihin perustuvat liikennetyökirjat. Näin liikennekasvatus tavoittaisi kaikki lapset jo heti alakoulun alussa ja tärkeää liikennekasvatuksen määrää saataisiin vähitellen lisättyä.

Tuottamalla lapselle suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyrimme vähentämään lasten liikennetapaturmien määrää Suomessa. Jatkuvalla ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä karttamaan liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Liikenne ry:n materiaalilla opetamme lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä ja edistämme meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.

Mikä lasten liikennetyökirja on?

Liikennetyökirja on uuden 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukainen.

Liikennetyökirja on 128-sivuinen alakouluikäisille lapsille suunnattu tehtäväkirja (pois: ja perustuu edelleen jo useimmilla kouluilla oleviin opetuskansioihin). Tutumpien liikenneaiheiden lisäksi työkirjaan on lisätty mm. raskaan liikenteen osuutta liikenteessä, jotta lapset ymmärtäisivät mitä erityispiirteitä isoilla autoilla on liikenteessä mm. lasten näkyvyyden ja autojen jarrutusmatkojen suhteen.

Liikennetyökirja on tarkoitettu oppilaalle omaksi ja käytettäväksi koko alakoulun ajaksi eli kuudeksi vuodeksi. Siinä on n. 20 sivua selkeitä liikenneaiheisia ja vuodenaikojen mukaan vaihtuvia tehtäviä jokaiselle vuosiluokalle. Liikenneaiheet sisältävät lapsen liikkumisen maalla, vesillä ja joukkoliikenteessä sekä lisäksi kattavan paketin liikennemerkkejä.

Miten liikennetyökirjaa käytetään?

Paras tapa liikennetyökirjojen käyttöön on edelleen se, että opettaja käy yhdessä lasten kanssa kunkin liikenneaiheen läpi esim. liikenneopetuskansion avulla, jonka jälkeen lapset tekevät aiheeseen liittyvät tehtävät joko itsenäisesti tai luokassa yhdessä aihetta pohtien ja siitä keskustellen. Opettajalla on tukenaan oma vastauskirja.

Lisäksi liikennetyökirjoja voidaan pitää pulpettikirjoina ja lapset voivat tehdä tehtäviä eteenpäin aina kun oppitunnilla jää muilta tehtäviltä aikaa. Oikeat vastaukset voidaan käydä jälkikäteen yhdessä läpi tai tarkastaa opettajan vastauskirjasta.

Erittäin suositeltava tapa on myös antaa liikennetyökirjasta silloin tällöin kotiläksyäkin, jolloin liikenneasioista syntyy keskustelua myös kotona vanhempien kanssa. Samalla vanhemmatkin pääsevät tutustumaan liikenneopetusmateriaaliin.

Kuka liikennetyökirjan on tehnyt?

Lasten liikennetyökirja on Liikenne ry:n oma tuote, joka on tehty yhdessä alakoulun opettajien ja liikenneopettajien kanssa. Työkirja on siis tarkistettu sekä opetussuunnitelmaa että uutta tieliikennelakia (1.6.2020) vastaavaksi. Tehtävien laatijalla on myös lähes 20 vuoden kokemus lasten liikenneopetuksesta ja opetusmateriaalin kehittämisestä.

Mitä liikennetyökirja maksaa?

Lasten liikennetyökirjan hinta on á 30 euroa, eikä laskuun tule muita kuluja. Koska liikennetyökirja on tarkoitettu koko alakoulun ajaksi, tulee kustannukseksi 5 euroa / vuosiluokka.

Miksi koulu ei itse osta liikennetyökirjoja?

Kouluilla on aina mahdollisuus osallistua myös hankkeeseen haluamallaan työkirjamäärällä. Liikenneopetus kuuluu kuitenkin koulujemme opetussuunnitelmassa vahvasti ympäristöoppiin, jonka kirjoissa käsitellään joitain liikenneaiheitakin. Määrä on kuitenkin kovin vähäinen maassa, jossa on neljä myös liikenteeseen vaikuttavaa vuodenaikaa. Koska liikenneopetus ei ole oma oppiaineensa, ei siihen ole myöskään varattu erillisiä määrärahoja työkirjahankintoja varten.

Miten liikennetyökirjat hankitaan kouluille?

Liikennetyökirjat hankitaan kouluille Liikenne ry:n toimesta. Otamme aina yhteyttä ensin koulun rehtoriin / apulaisrehtoriin / ko. luokan opettajaan kysyäksemme heidän suostumustaan työkirjojen hankintaan. Samalla keskustelemme heidän kanssaan eri tavoista käyttää työkirjaa sekä koulussa että kotona vanhempien kanssa. Joskus koulut myös tilaavat työkirjoja meiltä suoraan.

Jos ja kun rehtori / apulaisrehtoriin / ko. luokan opettaja antaa meille luvan liikennetyökirjojen hankintaan, hän samalla antaa meille myös tarkan oppilasmäärän, jonka mukaan sitten hankimme työkirjat koululle. Opettajille hankimme samalla omat vastauskirjat heidän työtään tukemaan ja helpottamaan. Jos yhteyshenkilömme koululla on muu kuin rehtori, informoimme silti aina myös rehtoria liikennetyökirjahankkeen aloittamiseasta heidän koululleen sen mukaan kuin olemme yhteyshenkilömme kanssa sopineet.

Kun lasten lukumäärä on selvillä, otamme yhteyttä koulun lähialueen yrittäjiin ja erilaisiin yhteisöihin. Tarjoamme heille mahdollisuutta lähteä sponsoroimaan oman lähikoulunsa lasten liikenneopetusta haluamallaan liikennetyökirja määrällä. Alueellaan hankkeessa mukana olevien koulujen määrästä riippuen sponsoroiva taho voi itse valita koulun, jolle haluaa työkirjat sponsoroida.

Hankkeeseen mukaan lähtiessään yritys / yhteisö tai yksityishenkilö saa tilausvahvistus/laskun lisäksi kunniakirjan sekä halutessaan tietonsa lahjoittajalistaan, joka lähtee työkirjojen mukana koululle koulun henkilökunnan ja esim. vanhempainillassa tai reissuvihossa myös lasten vanhempien nähtäville. Osa kouluista laittaa lahjoittajalistan myös koulunsa ilmoitustaululle ja nettisivuille. Koululla on aina mahdollisuus saada lahjoittajalista myös sähköisenä.

Jos yrittäjä/yhteisö tai yksityishenkilö ei halua tietojaan näkyviin, laitamme lahjoittajalistaan vain nimettömän lahjoituksen kappalemäärineen.

Kun sovittu työkirjamäärä on saatu hankittua, lähetämme kirjat suoraan koululle. Yrittäjällä/yhteisöllä tai yksityishenkilöllä on aina halutessaan mahdollisuus saada sponsoroimansa työkirjat myös itselleen, jotta pääsee tutustumaan materiaaliin ja viedä työkirjat sitten henkilökohtaisesti koululle.

Liikennetyökirjahanke on aina sekä kouluille että hankkeeseen mukaan lähtijöille / sponsoreille vapaaehtoinen.

 

Minkälaista näkyvyyttä sponsoroiva yritys/yhteisö saa?

Hankkeeseen mukaan lähtiessään yritys/yhteisö saa tilausvahvistus/laskun lisäksi kunniakirjan sekä halutessaan tietonsa lahjoittajalistaan, joka lähtee liikennetyökirjojen mukana koululle koulun henkilökunnan ja esim. vanhempainillassa tai reissuvihossa myös lasten vanhempien nähtäville. Jotkut koulut laittavat lahjoittajalistan myös koulunsa nettisivuille. Jos yrittäjä/yhteisö ei halua tietojaan näkyviin, laitamme lahjoittajalistaan vain nimettömän lahjoituksen kappalemäärineen.

Joillakin paikkakunnilla paikallislehdet ja isompien yritysten omat julkaisut ovat myös tehneet juttuja liikennetyökirjahankkeista ja työkirjojen luovutuksesta oppilaille.

Mitä tapahtuu, jos kaikkia liikennetyökirjoja ei saada hankittua?

Liikennetyökirja on tarkoitettu lapselle omaksi ja käytettäväksi koko alakoulun ajaksi. Jos kaikille tarvittaville työkirjoille ei saada sponsoreita, olemme yhteydessä koulun rehtoriin/ luokan opettajaan. Sovimme hänen kanssaan esim. hankeajan pidentämisestä, työkirjojen hankinnasta osissa tai työkirjojen hyödyntämisestä pareittain. Aina kuitenkin jokainen hankittu liikennetyökirja lähetetään koululle.

Miksi liikennetyökirjat eivät ole menneet koululle aikaisempana vuonna, vaikka ne on sinne hankittu?

Liikennetyökirjat postitetaan ja on aina postitettu 100-prosenttisesti kouluille.

Tietokannastamme löytyy tarkka päivämäärä tästä tapahtumasta tarvittaessa. Miksi työkirjaa ei ole lapsen repussa näkynyt, voi johtua siitä, että liikennetyökirjaa on hänen koulullaan pidetty pulpettikirjana tai siitä ei ole annettu kotiläksyä. Opettajat aina loppukädessä päättävät kuinka he luokassaan työkirjaa käyttävät.

Pyrimme aina ilmoittamaan työkirjojen lähettämisestä myös opettajalle, jotta hän osaa odottaa kirjoja ja ottaa ne heti käyttöön luokkansa kanssa. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin voi olla, että opettaja ei ole saanut tietoa työkirjojen saapumisesta ja ne ovat sen vuoksi jääneet odottamaan varastoon. Jos näin on päässyt käymään, niin kannattaa tiedustella lapsen opettajalta työkirjoja. Meiltä voitte tarkistaa koska työkirjat on koululle lähetetty.

Mistä tiedän hankitaanko koululle juuri se määrä työkirjoja mitä koululle tarvitaan?

Tavoitteemme on toimia kaikissa tilanteissa niin kuin olemme teidän asiakkaidemme ja koulujen kanssa sopineet. Kun rehtori / koulun yhteyshenkilö antaa meille luvan liikennetyökirjojen hankintaan, hän samalla antaa meille myös tarkan oppilasmäärän, jonka mukaan sitten hankimme työkirjat koululle. Opettajille hankimme samalla omat vastauskirjat heidän työtään tukemaan ja helpottamaan.

Miksi ei meidän lapsemme koululla ole liikennetyökirjoja?

Liikennetyökirjahankkeen avauksesta sovitaan aina koulun rehtorin / apulaisrehtorin / ko. luokan opettajan kanssa. Joskus hanke voidaan käynnistää myös vara- tai apulaisrehtorin tai sivistystoimenjohtajan luvalla.

Kyseiset tahot päättävät saako koululle hankkia liikennetyökirjat. Työkirjojen hankinta on kiinni myös siitä kuinka paljon paikkakunnalta löytyy sponsorointiin halukkaita yrityksiä, yhteisöjä tai muita tahoja. Jos paikkakunnan kaikille kouluille ei sponsoreiden vähyyden vuoksi saada työkirjoja hankittua joka vuosi, pyritään työkirjat hankkimaan vuorovuosin halukkaille kouluille.

Jos haluatte lapsenne luokalle liikennetyökirjat hankittavaksi, on syytä olla yhteydessä joko lapsen opettajaan tai suoraan koulun rehtoriin. Avaamme heidän pyynnöstään hankkeen koululle mahdollisuuksien mukaan joko heti tai kun se on mahdollista sponsoreiden suhteen.

Yksityisillä henkilöillä on luonnollisesti myös mahdollisuus osallistua koulujen hankkeisiin tai tilata liikennetyökirja omalle tai esim. kummilapsilleen meiltä suoraan.

Olen lähtenyt jo viime viikolla samaan hankkeeseen, miksi taas soitatte?

Liikenne ry:ltä soitetaan alueen yrittäjille / muille tahoille pääsääntöisesti vain kerran lukuvuodessa. Jos yrittäjällä on useampi yritys, silloin voi hankkeesta tulla puhelu samalle yrittäjälle toistamiseen.

Mitä muiden yhdistysten tai yritysten hankkeisiin tulee, niin Liikenne ry ei ole niistä tietoinen, eikä liity niihin millään tavalla.